αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 2

2 * 0 = 0 δύο μηδέν , μηδέν
2 * 1 = 2 δύο μία , δύο
2 * 2 = 4 δύο δύο , τέσσερις
2 * 3 = 6 δύο τρεις , έξι
2 * 4 = 8 δύο τέσσερις , οκτώ
2 * 5 = 1 0 δύο πέντε , δέκα
2 * 6 = 1 2 δύο έξι , δώδεκα
2 * 7 = 1 4 δύο επτά , δεκατέσσερις
2 * 8 = 1 6 δύο οκτώ , δεκαέξι
2 * 9 = 1 8 δύο εννιά , δεκαοκτώ
2 * 1 0 =20 δύο δέκα , είκοσι

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 3
0 * 3 = 0 μηδέν τρεις , μηδέν
1 * 3 = 3 μία τρεις , τρεις
2 * 3 = 6 δύο τρεις , έξι
3 * 3 = 9 τρεις τρεις , εννιά
3 * 4 = 1 2 τρεις τέσσερις , δώδεκα
3 * 5 = 1 5 τρεις πέντε , δεκαπέντε
3 * 6 = 1 8 τρεις έξι , δεκαοκτώ
3 * 7 = 2 1 τρεις επτά , είκοσι μία
3 * 8 = 24 τρεις οκτώ , είκοσι τέσσερις
3 * 9 = 27 τρεις εννιά , είκοσι επτά
3 * 1 0 =30 τρεις δέκα , τριάντα

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 4

0 * 4 = 0 μηδέν τέσσερις , μηδέν
1 * 4 = 4 μία τέσσερις , τέσσερις
2 * 4 = 8 δύο τέσσερις , οκτώ
3 * 4 = 1 2 τρεις τέσσερις , δώδεκα
4 * 4 = 1 6 τέσσερις τέσσερις , δεκαέξι
4 * 5 = 20 τέσσερις πέντε , είκοσι
4 * 6 = 24 τέσσερις έξι , είκοσι τέσσερις
4 * 7 = 28 τέσσερις επτά , είκοσι οκτώ
4 * 8 = 32 τέσσερις οκτώ , τριάντα δύο
4 * 9 = 36 τέσσερις εννιά , τριάντα έξι
4 * 1 0 =40 τέσσερις δέκα , σαράντα

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 5

0 * 5 = 0 μηδέν πέντε , μηδέν
1 * 5 = 5 μία πέντε , πέντε
2 * 5 = 1 0 δύο πέντε , δέκα
3 * 5 = 1 5 τρεις πέντε , δεκαπέντε
4 * 5 = 20 τέσσερις πέντε , είκοσι
5 * 5 = 25 πέντε πέντε , είκοσι πέντε
5 * 6 = 30 πέντε έξι , τριάντα
5 * 7 = 35 πέντε επτά , τριάντα πέντε
5 * 8 = 40 πέντε οκτώ , σαράντα
5 * 9 = 45 πέντε εννιά , σαράντα πέντε
5 * 1 0 =50 πέντε δέκα , πενήντα

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 6

0 * 6 = 0 μηδέν έξι , μηδέν
1 * 6 = 6 μία έξι , έξι
2 * 6 = 1 2 δύο έξι , δώδεκα
3 * 6 = 1 8 τρεις έξι , δεκαοκτώ
4 * 6 = 24 τέσσερις έξι , είκοσι τέσσερις
5 * 6 = 30 πέντε έξι , τριάντα
6 * 6 = 36 έξι έξι , τριάντα έξι
6 * 7 = 42 έξι επτά , σαράντα δύο
6 * 8 = 48 έξι οκτώ , σαράντα οκτώ
6 * 9 = 54 έξι εννιά , πενήντα τέσσερα
6 * 1 0 =60 έξι δέκα , εξήντα

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 7

0 * 7 = 0 μηδέν επτά , μηδέν
1 * 7 = 7 μία επτά , επτά
2 * 7 = 1 4 δύο επτά , δεκατέσσερα
3 * 7 = 2 1 τρεις επτά , είκοσι μία
4 * 7 = 28 τέσσερις επτά , είκοσι οκτώ
5 * 7 = 35 πέντε επτά , τριάντα πέντε
6 * 7 = 42 έξι επτά , σαράντα δύο
7 * 7 = 49 επτά επτά , σαράντα εννιά
7 * 8 = 56 επτά οκτώ , πενήντα έξι
7 * 9 = 63 επτά εννιά , εξήντα τρία
7 * 1 0 =70 επτά δέκα , εβδομήντα

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 8

0 * 8 = 0 μηδέν οκτώ , μηδέν
1 * 8 = 8 μία οκτώ , οκτώ
2 * 8 = 1 6 δύο οκτώ , δεκαέξι
3 * 8 = 24 τρεις οκτώ , είκοσι τέσσερα
4 * 8 = 32 τέσσερις οκτώ , τριάντα δύο
5 * 8 = 40 πέντε οκτώ , σαράντα
6 * 8 = 48 έξι οκτώ , σαράντα οκτώ
7 * 8 = 56 επτά οκτώ , πενήντα έξι
8 * 8 = 64 οκτώ οκτώ , εξήντα τέσσερα
8 * 9 = 72 οκτώ εννιά , εβδομήντα δύο
8 * 1 0 =80 οκτώ δέκα , ογδόντα

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 9

0 * 9 = 0 μηδέν εννιά , μηδέν
1 * 9 = 9 μία εννιά , εννιά
2 * 9 = 1 8 δύο εννιά , δεκαοκτώ
3 * 9 = 27 τρεις εννιά , είκοσι επτά
4 * 9 = 36 τέσσερις εννιά , τριάντα έξι
5 * 9 = 45 πέντε εννιά , σαράντα πέντε
6 * 9 = 54 έξι εννιά , πενήντα τέσσερα
7 * 9 = 63 επτά εννιά , εξήντα τρία
8 * 9 = 72 οκτώ εννιά , εβδομήντα δύο
9 * 9 = 8 1 εννιά εννιά , ογδόντα μία
9 * 1 0 =90 εννιά δέκα , ενενήντα

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων