( )

 

    

ΑΣΚΗΣΕΙΣ(1)ΑΡΘΡΟ

1.Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με το κατλληλο οριστικ ρθρο.

 

α)   ο        βοσκς                 δ] ...........  Λεωνδας
β)............ σαλνι                   ε)............ Κλει
γ)............ θεα                      στ) ...........  λογο

 

2.Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με τον κατλληλο τπο του οριστικο ρθρου.
α)  του      δντρου                   ε) ........... ειδσεων
β)............ πεταλοδας            στ) ........... ποταμος
γ)............ κκνοι                    ζ) ........... γρμματα
δ)............ λογα                     η) ........... καραβιν

 

3.Να γρψεις τις παρακτω προτσεις στον λλο αριθμ.
α) Ταζω τη γτα.
Ταζουμε τις γτες,
 β) Το σπτι εναι μεγλο.

γ) Τα παιδι δε διαβζουν, αλλ παζουν.

δ) Τα ψρια που αγρασαν δεν εναι φρσκα.

ε)Η γραμμ του τηλεφνου εναι κομμνη.

στ)Οι γετονες εναι ενοχλητικο.

 

4.Να συμπληρσεις τα κεν του παρακτω κειμνου με τον κατλληλο τπο του οριστικο ρθρου.
Το προηγομενο Σαββατοκριακο πγαμε στο χωρι. Ξεκινσαμε νωρς
................ πρω για ν' απολασουμε............... διαδρομ.
.................... καιρς ταν πολ καλς. ταν φτσαμε, μας υποδχτηκε
............... γιαγι,................. οποα περνει................ καιρ της φροντζοντας κτες, γτες αλλ και............... λαχανικ............. κπου........................... παππος ασχολεται συνεχς με….χωρφια του, εν.. απογεματα παζει με...............................
συγχωριανος του χαρτι στο καφενεο.

 

5.Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με το ρθρο το(ν) των.
των........ πλοων                   ........... τσαγκρη
............... ξιφα                       ........... γιατρν
............... πλεων                   ........... πιλτο
............. γεωργ

6.  Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με το ρθρο η οι.


οι… κοκλες
...επιβτες
...κλωστ ....κατευθνσεις

...............  οδς
 ...............  βουτις
...............  παρα


7. Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με το ρθρο της τις.
α)    τις     μρες                 ε) ........... συμβουλς
β).......... μλισσας            στ) ........... μαθτριας
γ)............ εξδου                 ζ)             χελνες
δ)............ εξδους


ΑΣΚΗΣΕΙΣ (2) ΓΕΝΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

1. Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με το κατλληλο ρθρο.
α]   η        Μαρα              στ) ................ φλακας
β)...... θρανο                     ζ)............ παραμθι
γ)...... μπλοζα                  η)............ χρνος
δ) ................ πνακας         θ)............ φωτογραφα
ε)...... λμνη

 

2. Να βρεις τα ουσιαστικ του παρακτω κειμνου και να τα γρψεις στη σω­στ στλη.
Το σχολεο μου εναι αρκετ μεγλο. χει τρεις ορφους και δκα αθουσες.
Τα γραφεα των δασκλων βρσκονται στο ισγειο. Η τξη μου εναι μικρ αλλ φωτειν. Τα θρανα και ο πνακας εναι πρσινα, εν στον τοχο χουμε κρεμσει τις ζωγραφις που φτιξαμε με το δσκαλ μας. Αν κοιτξει κα­νες απ το παρθυρο, θα δει την αυλ. Εκε μαζεονται τα παιδι την ρα του διαλεμματος και παζουν, τρχουν κθονται στα πεζολια.

Αρσενικ                  θηλυκ                    Ουδτερα
...................................................     ........ σχολεο......

 

 

 

 

3.Να γρψεις 5 ουσιαστικ για κθε στλη.
Αρσενικ                  θηλυκ                    Ουδτερα
..Σκλος…              .....κορδλα...              ....Ποτρι...

 

 

 

4. Να γρψεις τα ουσιαστικ απ τη παρνθεση στη σωστ στλη μαζ με το ρθρο τους.
( τραπζι κλειδοδηγς, σελδα, φρμακο,πτραδιδρομος ακρογιαλι, καπνς, φλγα,πορτοφλι, κμα, καφς,βιτρνα, κπος,)                                                                 

Αρσενικ            θηλυκ          Ουδτερα                              
........................... η βιτρνα.......................................................
................................................................. ..............................
................................................................. ..............................
.................................................................                               


 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (3)ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ


 1.Να γρψεις τα παρακτω ουσιαστικ στον ενικ αριθμ.
οι πλεις           η πλη......................
οι φοιτητς …………… 
οι γυνακες ………….
τα λθη ……………
οι βαρκρηδες……………………..
τα καταστματα……………………
οι τιμς   ……………………..............
Τα δελφνια…………………………

2.Να γρψεις τα παρακτω ουσιαστικ στον πληθυντικ αριθμ.

 

η μλισσα                ..... οι μλισσες...
το ψρι                    ...........................
ο ταμας   ……………………………
Το κμα                  ...........................
η τξη                     ...........................
ο πολτης            
η κρη                     ...........................
το θνος               

 

 3.Να μεταφρεις τις παρακτω προτσεις στον λλο αριθμ.
Ενικς αριθμς                     Πληθυντικς αριθμς
0 εργτης δουλεει.              Οι εργτες δουλεουν.
Τα βουν εναι ψηλ.
Το μθημα ρχισε............................................
Ο σταυρς εναι χρυσς....................................
.....................                 Οι πλες κλεισαν.
Οι μητρες φροντζουν τα μωρ.
Τα λουλοδια μαρθηκαν.
0 καφς εναι πικρς.........................................

 

4. Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων με το ρθρο η οι.
_Η    κοκλα μου εναι καινορια.
……πινακδες της τροχαας βοηθον στην οδγηση.
  εικνες που χει αυτ......... σελδα εναι υπροχες.
 .. πρτα και...... κουρτνες κουνθηκαν απ τον αρα.
 .. ρζες και...... κορυφ εναι τα κρα κθε δντρου.
 ... μουσικ και..... στχοι του τραγουδιο αυτο εναι πασγνωστοι.
 .. μουσικο που χει αυτ.. ορχστρα εναι πολ καλο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (4) ΠΤΩΣΕΙΣ

1. Να γρψεις τα παρακτω ουσιαστικ στην ονομαστικ πτση στον αριθμ που βρσκονται.

 τον νθρωπο              ..... ο. νθρωπος...
της φωλις            ..................................
των υπουργν         ..................................
των αεροπλνων     ..................................
τη γλσσα              ..................................
της βρσης             .....................................
του χελιδονιο              ……......................................
του εργτη            ..................................

 

2.Να μεταφρεις τα παρακτω ουσιαστικ στον λλο αριθμ.
Ενικς αριθμς         Πληθυντικς αριθμς
 το.μολβι...........            τα μολβια
η απντηση                                               
.................................. οι ηθοποιο
.......................            οι σταγνες
ο μπαμπς                        ........................
το χρμα.................................................
...........................            οι εκπομπς

 

3.Να υπογραμμσεις τα ουσιαστικ του παρακτω κειμνου και να τα ξαναγρψεις στην δια πτση στον λλο αριθμ.

Η αδερφ μου πγε χθες μαζ με τους φλους της εκδρομ. Η διαδρομ ταν μσα απ βουν και λφους και ο δρμος ταν γεμτος στροφς, ανηφρες και κατηφρες. Αρχικ λα ταν καλ. στερα απ λγο μως, τσι πως πγαινε το αυτοκνητο, οι επιβτες ρχισαν να ζαλζονται. Τους πιασε πονοκφαλος και δεν βλεπαν την ρα να σταματσουν.

Οι αδερφς,..................................................................................

 

 

 

4.Να γρψεις τα ουσιαστικ του κειμνου της σκησης 3 που βρσκονται σε ονομαστικ.
Η αδερφ.....................................................................................

 

 


5. Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων με το κατλληλο ουσιαστικ απ την παρνθεση.

( οι βρκες, Ο Γρηγρης οι τουρστες, το μοναστρι, ο θεος, οι ανταλλαγς, η δουλει, η λση)


α) Ο Γρηγρης  δεν εναι φλος μου.


β)............. .......εναι υπλληλος σε κποια τρπεζα.


γ).............. ..............      αυτ χτστηκε το 18ο αινα.


δ)................................. κινδυνεουν απ τους ανμους.


ε).............  ...............................     του δεν εναι δσκολη οτε κουραστικ.


στ).......................................... του προβλματος δε βρθηκε.


ζ).............. ...................προντων συνηθζονταν πολ στην αρχαιτητα.


η)................................. απολαμβνουν τις ελληνικς νοστιμις.

6. Να γρψεις τα ουσιαστικ απ την παρνθεση στη σωστ στλη αλλ στην ονομαστικ του ενικο

(οι σημαες, οι μανβηδες, οι κλτσες, οι αναπτρες, οι στιγμς, οι νατες, οι στσεις, οι γγαντες, οι αθλητς)


Αρσενικ             ο δικαστς

 

θηλυκ                  οι πηγς,


ΑΣΚΗΣΕΙΣ (5) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ


1.Να βλεις τις λξεις απ την παρνθεση σε αλφαβητικ σειρ.
(ζυγαρι, μανβης, καιρς, νοιξη, θελλα, ξαδρφη, χωρι, σι, γκρεμς, παππος, φαγητ)


 


 

2.Να βλεις τις λξεις απ την παρνθεση σε αλφαβητικ σειρ με βση το δετερο γρμμα τους.

(πηγδι, πυροσβστης, πεζδρομος, πονοκφαλος, πανηγρι, πληγ, προηγομενος, πσω, πωλητς, πτση)


 

 

 

      ΑΣΚΗΣΕΙΣ(6)ΤΟΝΙΣΜΟΣ


1. Να τονσεις σωστ τις παρακτω λξεις.
α) ανθρωποι           στ) φτιαχνω
β) οικογενεια         ζ) Αρης
γ) τουλιπα              η) γειτονια
δ) γιατι                  θ) παιδιατρος
ε) ποιημα

 

2.Να γρψεις δπλα σε κθε λξη Σ, αν εναι σωστ τονισμνη, και Λ, αν ναι λθος.

α) θεα           [Σ.)         στ) παχτες        (...)
β) θυμα       (...)               ζ) γαδαρος     (...)
γ) σβορα      (...)              η) ζωγραφι     (...)
δ) ΓΓΕΛΟΣ     (...)          θ) λυμπος      (...)
ε) ποι           (...)

 

3.Να τονσεις τις λξεις που πρπει στις παρακτω προτσεις.
α) Η Λινα μοιζει του μπαμπ της.


β) Πως πρασες χθες με τον Κυριακο;


γ) Πες του να ερθει γργορα μσα.


 δ) Η μητρα θα πει αυριο στην εκκλησια.


ε) Ο γιος της νιωθει μοναξια.


στ) Σε ποιον μιλει η γιαγια;


ζ) 0 Πτρος κλαδευει τις τριανταφυλλιες.


 η) Η η Αρτεμη η η Τνια να περσει ξω.

 

4.Να βλεις τνους στο παρακτω κεμενο.


Ο Αντωνης ειναι καλεσμενος στη γιορτη της Ελλης, οπως και ολοι οι μαθητες της ταξης. Απο το πρωι εχει βγει στα μαγαζια για να της αγορασει δωρο ακομη δεν εχει βρει τιποτα καλο. Τελικα θα της παρει ενα βιβλιο. Στη γιορτη θα παει μαζι με το φιλο του τον Παυλο. Θα περασει να τον παρει απο το σπιτι του κατα τις οχτω. Δε θα μεινουν μεχρι αργα. Αλλωστε αυριο τα παιδια εχουν μαθημα και πρεπει να ξυπνησουν νωρις για το σχολειο.