αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις στον υπολογιστή σας:

1.Όλες οι συναρτήσεις απαιτούν δύο ορίσματα [Σ ή Λ]

2.Η συνάρτηση RAND παράγει ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ του 1 και του 100 [Σ ή Λ]

3. Εάν πληκτρολογήσουμε σε ένα κελί "=Α2+$Β$1*18%" και το αντιγράψουμε στο κελί της επόμενης γραμμής στην ίδια στήλη, ο τύπος του νέου κελιού είναι "=Α3+$Β$2*18%". [Σ ή Λ]

4.Για να εμφανιστεί ένας αριθμός ως χαρακτήρας πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσουμε το ; . [Σ ή Λ]

5.Mπορεί να είναι το όρισμα μιας συνάρτησης. α. Μια περιοχή, β Ένα κελί, γ. Δύο αριθμοί δ. Οποιοδήποτε από τα προηγούμενα

6.Η συνάρτηση που υπολογίζει το μέσο όρο [α. ABS, β AVERAGE, γ. TIMEVALUE, δ. INTER]

7. Το ενεργό κελί εμφανίζεται με κόκκινο περίγραμμα ;[Σ ή Λ]

8.Εάν έχουμε ξεχάσει κάποια στοιχεία, μπορούμε να εισάγουμε και άλλες στήλες. [Σ ή Λ]

9.Η διεύθυνση ενός κελιού εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. [Σ ή Λ]

10.Για να εμφανίσουμε κελί, που δεν είναι ορατό, χρησιμοποιούμε ______. [α. Το <Page Up>, β Το <Page Down>, γ. Tη Γραμμή Κύλισης, δ. Το <Ctrl>+<Enter>]

11.Ως σύμβολο πολλαπλασιασμού χρησιμοποιείται το [α. /, β. X, γ. * , δ. @]

12.Για να διορθώσετε το περιεχόμενο ενός κελιού, πατήστε. [α. <Enter>, β. <F3>, γ. =, δ. <F2>]

13.Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τρισδιάστατο γράφημα με μπάρες [Σ ή Λ]

14.Για να επιλέξουμε ένα γράφημα, αρκεί να κρατήσουμε πατημένο το Alt και να κάνουμε διπλό κλικ πάνω του [Σ ή Λ]

15.Μπορούμε να δημιουργούμε γραφήματα μόνο σε νέα φύλλο εργασίας. [Σ ή Λ]

16.Τα γραφήματα πίτας μπορούν να δείχνουν μόνο μία σειρά δεδομένων. [Σ ή Λ]

17.Ο οριζόντιος άξονας ενός γραφήματος είναι ο άξονας. [α. Χ, β Υ, γ. Ζ δ. Α]

18.Το υπόμνημα σε ένα γράφημα μας δείχνει[α. Ονόματα κατηγοριών, β. Ονόματα στις σειρές δεδομένων, γ. Δείκτες δεδομένων , δ. Τιμές άξονα
19.Μπορώ να εισαγάγω μια νέα στήλη με την εντολή του μενού Εισαγωγή-Στήλες. [Σ ή Λ]

20.Εάν πληκτρολογήσουμε σε ένα κελί "=Α2*18%" και το αντιγράψω στο κελί της επόμενης γραμμής στην ίδια στήλη, ο τύπος του νέου κελιού θα είναι "=Α3*18%". [Σ ή Λ]

21.Για να διαγράψουμε μια στήλη, την επιλέγουμε και πατάμε. [α. διπλό κλικ, β Delete, γ. κουμπί <Αποκοπή>, δ. το <Ctrl>+<Enter>]

22. Μπορώ ένα κελί να το εμφανίσω με περίγραμμα διπλής γραμμής. [Σ ή Λ]

23.Εάν πληκτρολογήσουμε σε ένα κελί 10+2-1, θα δούμε στο κελί 11. [Σ ή Λ]

24.Εάν ο αριθμός δε χωράει στο πλάτος ενός κελιού, εμφανίζονται θαυμαστικά. [Σ ή Λ]

25.Για να προσαρμόσουμε αυτόματα το πλάτος μιας στήλης, ώστε να χωράει αυτό που γράψαμε, αφού πάμε το δείκτη στη δεξιά πλευρά της στήλης πατάμε. [α. διπλό κλικ, β κλικ, γ. <Ctrl>+κλικ, δ. Το <Ctrl>+<Enter>]

26.Ως σύμβολο διαίρεσης χρησιμοποιείται το. [α. /, β. X, γ. * , δ. @]

27.Όταν διαγράψουμε τη γραμμή, της οποίας ένα κελί περιέχεται σε έναν τύπο, εμφανίζεται . [α. ###, β. ???, γ. Τίποτε, δ. #ΑΝΑΦ!]

28.Για να εμφανίσουμε το σύμβολο του ποσοστού, πατάμε ____.

29.Εάν πληκτρολογήσουμε σε ένα κελί 12-10, θα δούμε στο κελί _______ .

30. Όταν θέλουμε να εμφανίσουμε ένα κελί με κίτρινο φόντο και κόκκινα γράμματα, κάνουμε τις ακόλουθες ενέργειες: _________.

31. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές που εμφανίζονται σε ένα φύλλο εργασίας ονομάζονται Γραμμές πλέγματος. [Σ ή Λ]

32. Το όνομα ενός φύλλου εργασίας τροποποιείται με διπλό κλικ επάνω του. [Σ ή Λ]

33.Ένα φύλλο εργασίας λίγο μεγαλύτερο από μια σελίδα μπορεί να σμικρυνθεί για να εκτυπωθεί ολόκληρο. [Σ ή Λ]

34. Ποια εντολή σας επιτρέπει να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το φύλλο εργασίας. [α. Διαμόρφωση σελίδας, β. Προεπισκόπηση σελίδας, γ. Εκτύπωση, δ. Περιοχή εκτύπωσης]

αρχική σελίδα σελίδα των ασκήσεων