αρχική σελίδα

 

 

Ασκήσεις για ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

INTERNET & OUTLOOK EXPRESS (2)

1.Μεταβείτε στην σελίδα www.flash.gr
2.Ορίστε την σελίδα www.flash.gr ως αρχική σας σελίδα
3.Μεταβείτε στην αρχική σας σελίδα ΅ε ΅ία κίνηση
4.Πως διακόπτου΅ε την λήψη ΅ιας ιστοσελίδας;
5.Ανανεώστε την ε΅φάνιση της ιστοσελίδας που έχετε ανοιχτεί
6.Ε΅φανίστε την ιστοσελίδα σε πλήρη οθόνη
7. Ε΅φανίστε την λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε την προηγού΅ενη εβδο΅άδα
8.Μεταβείτε στην σελίδα www.in.gr και αποθηκεύστε την στα Αγαπη΅ένα σας
9.?η΅ιουργήστε έναν φάκελο στα Αγαπη΅ένα σας ΅ε όνο΅α «Ελληνικά site» και ΅εταφέρετε την σελίδα που ΅όλις αποθηκεύσατε ΅έσα σε αυτό τον φάκελο
10.Μεταβείτε στην σελίδα www.google.com και αναζητήστε ιστοσελίδες ΅ε θέ΅α τους πλανήτες αλλά όχι την γη
11.Ανοίξτε ΅ια ιστοσελίδα από τα αποτελέσ΅ατα της αναζήτησης σε νέο παράθυρο
12.Αποθηκεύστε ΅όνο το κεί΅ενο της ιστοσελίδας που έχετε προβάλει στον φάκελο «Τα Εγγραφά ΅ου»
13. Αποθηκεύστε ΅ια εικόνα της αρεσκείας σας ΅έσα από αυτή την ιστοσελίδα ΅έσα στον φάκελο «Τα Εγγραφά ΅ου»
14.?ια΅ορφώστε την σελίδα σε οριζόντιο προσανατισ΅ό και εκτυπώστε την
15.Ποιές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρο΅ίου είναι λανθασ΅ένες:
a. jpapas@in.gr b. frank#in.gr c. ΅ήτσος@mail.gr d. www.in.gr
16.Ανοίξτε την εφαρ΅ογή Outlook Express
17.Μεταβείτε στον φάκελο «Εισερχό΅ενα»
18.Ανοίξτε το πρώτο ΅ήνυ΅α που θα βρείτε στην λίστα των εισερχο΅ένων ΅ηνυ΅άτων
19. Προωθήστε το ΅ήνυ΅α που ΅όλις ανοίξατε στην διεύθυνση user@in.gr ΅ε θέ΅α «τεστ»
20.Ανοίξτε ένα ΅ήνυ΅α που περιέχει επισυναπτό΅ενα αρχείο και αποθηκεύστε την επισύναψη στον φάκελο «Τα Εγγραφά ΅ου»
21.Ρυθ΅ίστε το Outlook Express έτσι ώστε να ΅ην επισυνάπτει το αρχικό ΅ήνυ΅α του αποστολέα κατά την απάντηση ενός ΅ηνύ΅ατος
22.Προβάλλετε την Γρα΅΅ή Outlook στο παράθυρο του Outlook Express
23.Ε΅φανίστε την στήλη «Προς» στο παράθυρο του Outlook Express
24.?η΅ιουργήστε ένα καινούργιο ΅ήνυ΅α και επισυνάψτε ένα αρχείο εικόνας.
25.Εισάγεται το θέ΅α «Η εικόνα του τεστ» και αποστείλετε το στην διεύθυνση info@test.gr ΅ε ιδιαίτερη κοινοποίηση και στην διεύθυνση user@mail.gr
26.Ταξινο΅ήστε τα ΅ηνύ΅ατα στο φάκελο «Εισερχό΅ενα» κατά τον «Αποστολέα»
27.?ιαγράψτε το πρώτο και το τρίτο ΅ήνυ΅α του φακέλου «Απεσταλ΅ένα» ΅ε ΅ια κίνηση
28.Αναιρέστε την διαγραφή των ΅ηνυ΅άτων αυτών
29.Με ΅ία κίνηση προσθέστε την διεύθυνση ενός αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων σας
30.Δη΅ιουργήστε έναν υποφάκελο του φακέλου «Εισερχό΅ενα» ΅ε όνο΅α «users»
31.Τερ΅ατίστε την εφαρ΅ογή του Outlook Express


αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων