αρχική σελίδα

 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

INTERNET & OUTLOOK EXPRESS

 1. Ποια από τις παρακάτω είναι σωστή ηλεκτρονική ιστοσελίδα:
  1. ww. in .gr
  2. wwwin.gr
  3. www.in.gr
  4. www@in.gr
 2. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω:
  1. ∆ίκτυο Υπολογιστών Τοπικά ∆ίκτυα
  2. LAN ∆ίκτυο ∆ιασύνδεσης(ή δικτύων)
  3. Wan ∆ίκτυα Ευρείας Περιοχής
  4. Internet Σύνολο Υπολογιστών
 3. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://www.otenet.gr
 4. Ζητήστε την βοήθεια από την σελίδα http://www.otenet.gr
 5. Μεταβείτε στις ειδήσεις.
 6. Πηγαίνετε πίσω στην αρχική σελίδα ΅ε την βοήθεια του link.
 7. ∆ιακόψτε την λήψη.
 8. Καταχωρίστε την σελίδα στα αγαπη΅ένα σε νέο φάκελο ΅ε το όνο΅α «Σ υνδέσεις »
 9. Αποθηκεύστε την σελίδα ως
  1. Ιστοσελίδα πλήρης
  2. Ιστοσελίδα ΅όνο
  3. Αρχείο κει΅ένου στην επιφάνεια εργασίας .
 10. Αφαιρέστε τον ήχο από τον φυλλο΅ετρητής σας .
 11. Ε΅φανίστε την ιστοσελίδα σε πλήρη οθόνη ΅ε το ποντίκι και έπειτα ΅ε το πληκτρολόγιο.
 12. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.google.com.gr και αναζητήστε ολόκληρη την φράση σή΅ερα αύριο.
 13. Ορίστε την ιστοσελίδα www.in.gr ως αρχική ιστοσελίδα
 14. ∆ιαγράψτε το ιστορικό.
 15. Ρυθ΅ίστε τον υπολογιστή σας ώστε κατά την αναζήτησης ΅ιας ιστοσελίδας να ΅ην ε΅φανίζονται οι εικόνες αυτής.
 16. Απενεργοποιείστε την προβολή φακέλου στις τοποθεσίες FTP
 17. Καθορίστε οριζόντιο προσανατολισ΅ό, αριστερό περιθώριο στα 19,5χλ και δεξί περιθώριο στα 19χλ
 18. Ρυθ΅ίστε την προεπισκόπηση εκτύπωσης στο 50% και ΅είνετε εκεί.
 19. Μεταβείτε στην 2η σελίδα
 20. Κλείστε την προεπισκόπηση εκτύπωσης.
 21. Εκτυπώστε σε 2 αντίγραφα ΅όνο την 2η σελίδα
 22. Εκκινήστε το πρόγρα΅΅α του Outlook Express.
 23. Προσαρ΅όστε το περιβάλλον εργασίας ώστε να ε΅φανίσετε την Γρα΅΅ή Φακέλων και να αποκρύψετε την Γρα΅΅ή Προβολών
 24. ∆η΅ιουργήστε έναν υποφάκελο ΅έσα στον φάκελο Εισερχό΅ενα ΅ε όνο΅α « ECDL»
 25. Μετακινήστε τον φάκελο « ECDL» στον φάκελο Απεσταλ΅ένα
 26. Εκτυπώστε το πρώτο e-mail που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχό΅ενα χωρίς να το ανοίξετε.
 27. Μετατρέψτε ένα e-mail στον φάκελο Εισερχό΅ενα ως ΅η αναγνωσ΅ένο.
 28. Ανοίξτε το 1ο και το 3ο ΅ήνυ΅α ,του φακέλου Εισερχό΅ενα , ταυτόχρονα.
 29. ∆η΅ιουργήστε ένα νέο ΅ήνυ΅α Προς τον user15@in.gr επισυνάπτοντας το αρχείο «τεστ» που δημιουργήσατε και βρίσκεται στην Επιφάνεια Εργασίας και κοινοποιήστε το στον user14@in.gr .Το θέ΅α του ΅ηνύ΅ατος είναι « ’σκηση Word»
 30. Απαντήστε στον αποστολέα του πρώτου ΅ηνύ΅ατος του φακέλου Εισερχό΅ενα ΅ε νέο θέ΅α ecdl και ΅ε υψηλή προτεραιότητα .
 31. Εκτυπώστε ένα συνη΅΅ένο αρχείο από ένα ηλεκτρονικό ΅ήνυ΅α χωρίς να το ανοίξετε .
 32. ∆ιαγράψτε το ΅ήνυ΅α ΅ε τρεις τρόπους.
 33. Να γίνει η προεπισκόπηση εκτύπωσης ενός ΅ηνύ΅ατος .
 34. ∆η΅ιουργείστε ένα υποφάκελο στους τοπικούς φακέλους του προγρά΅΅ατος του ηλεκτρονικού σας ταχυδρο΅είου.
 35. Ονο΅άστε τον φάκελο excel και ΅εταφέρετε τα ΅ηνύ΅ατα από έναν συγκεκρι΅ένο αποστολέα .
 36. Ε΅φανίστε την γρα΅΅ή προβολής και την γρα΅΅ή επαφών .
 37. Εισάγετε ΅ια νέα επαφή ΅ε ηλεκτρονική διεύθυνση user14@in.gr και ΅ε όνο΅α « Χρήστης 14»
 38. ∆η΅ιουργήστε ΅ια νέα ο΅άδα επαφών ΅ε όνο΅α « Υποψήφιοι τεστ δεξιοτήτων»
 39. Ε΅φανίστε την στήλη « Συνη΅΅ένο » και « Μέγεθος »
 40. Ταξινο΅ήστε τα εισερχό΅ενα ΅ηνύ΅ατα ΅ε βάσει το ΅έγεθος κατά αύξουσα σειρά .
 41. Αναζητήστε το ΅ήνυ΅α ΅ε θέ΅α « ECDL» στον φάκελο Εισερχό΅ενα , συ΅περιλα΅βανο΅ένων και όλων των υποφακέλων.
 42. Για γρήγορη προβολή των ΅ηνυ΅άτων ε΅φανίστε το παράθυρο προεπισκόπησης δίπλα στα ΅ηνύ΅ατα
 43. Μεταβείτε στον φάκελο Απεσταλ΅ένα
 44. Κάντε ΅όνο λήψη των ΅ηνυ΅άτων.
 45. Προσθέστε τον αποστολέα του πρώτου ΅ηνύ΅ατος του φακέλου Εισερχό΅ενα στο βιβλίο διευθύνσεων ΅ε τη χρήση του ποντικιού.
 46. Ορίστε αποδεικτικό ανάγνωσης για όλα τα απεσταλ΅ένα ΅ηνύ΅ατα.
 47. Ρυθ΅ίστε το Outlook Express ώστε να ΅ην γίνετε προσάρτηση του αρχικού ΅ηνύ΅ατος κατά την απάντηση.
 48. Ορίστε να γίνετε έλεγχος για λήψη νέων ΅ηνυ΅άτων ανά 5' λεπτά.
 49. ∆ιαγράψτε οριστικά τα ΅ηνύ΅ατα από τον φάκελο Απεσταλ΅ένα .

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων