Αρχική σελίδα

 

Αγωγή1                                  Όνομα : ......................................

Α.Bρες τις κρυμμένες λέξεις :

Κ

Ρ

Ω

Η

Δ

Γ

Η

Ι

Α

Μ

Κ

Ω

Ν

Ο

Κ

Β

Α

T

Ν

Π

Α

Ζ

Χ

Ψ

Ω

Ν

Η

Κ

Ο

Ι

Ν

Ω

Ν

Ι

Α

T

Σ

Λ

Θ

Ο

Ο

Ο

Λ

Γ

Ο

Ζ

Η

Α

Μ

Β

Ν

Γ

Κ

Ν

Β

Ε

Α

Ο

Ε

Δ

Α

Ε

Ι

Δ

Δ

Φ

Σ

Γ

Η

Ξ

Σ

Ο

Α

Χ

Ο

Δ

Ε

Η

Θ

Υ

Κ

 

Β.Γράψε με λίγα λόγια τη διαφορά μεταξύ κανόνα και νόμου :

 

 

 

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων